1 CEAV -

DECRET 108/2014, de 22 de juliol, pel qual s'estableix el procediment d'acreditació dels centres i serveis de medicina de l'esport

PDF

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, a l’article 162.1, estableix que correspon a la Generalitat, en matèria de sanitat i salut pública, la competència exclusiva sobre l'organització, el funcionament intern, l'avaluació, la inspecció i el control de centres, serveis i establiments sanitaris, i a l’article 162.3.a) atribueix a la Generalitat la competència compartida en l'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les prestacions i els serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental de caràcter públic en tots els nivells i per a tots els ciutadans. A l’article 134.1 estableix, així mateix, que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’esports i, concretament a l’apartat i), inclou el control i seguiment medicoesportiu i de salut dels practicants de l’activitat física i esportiva.

L'article 50.1 del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, preveu els aspectes que ha d'atendre l'actuació de caràcter preventiu que pertoca a la Generalitat en el terreny de la medicina esportiva.

En virtut del que estableix l'article 50.2 d’aquest Text únic, la Generalitat fa aquesta funció des dels seus centres especialitzats degudament acreditats o per mitjà de programes concertats amb altres centres i serveis especialitzats.

Mitjançant el Decret 323/1992, de 28 de desembre, pel qual es regula el procediment d’acreditació dels centres de medicina de l’esport es van regular aquests centres per primera vegada a Catalunya, així com el procediment per acreditar-los. El temps transcorregut d’ençà de la publicació del citat Decret 323/1992, l’experiència assolida des d’aquell moment, així com les noves necessitats detectades en la pràctica de la medicina de l’esport fan aconsellable donar una nova regulació a aquesta matèria.

A més, el Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, regula les condicions bàsiques que han de complir els centres i serveis de reconeixements mèdics per poder emetre les certificacions d’aptitud esportiva mitjançant una unitat de medicina de l’esport, i obliga els establiments esmentats a disposar d’un especialista en medicina de l’educació física i l’esport.

Escau ara, per tant, establir les actuacions i les activitats que es porten a terme en els centres i serveis de medicina de l’esport, així com els nous requisits que han de reunir per tal d’obtenir l’acreditació a què es refereix l’article 50.2 esmentat.

El compliment d'aquests requisits ha de servir perquè s'assoleixi un grau òptim de desenvolupament en l'execució de les activitats que l'article 50.1 del Text únic de la Llei de l'esport precitat atribueix als centres i serveis assenyalats.

D’altra banda, l’article 10.k) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya estableix que correspon al Departament de Sanitat i Seguretat Social (actualment Departament de Salut) “l’autorització de la creació, la modificació, el trasllat i el tancament dels centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris, si escau, i la cura del seu registrament, catalogació i acreditament, si n’és el cas.”

Les condicions i el procediment d’autorització de la creació, la modificació, el trasllat i el tancament dels centres i serveis sanitaris estan regulats al Decret 183/1981, de 2 de juliol, sobre normes per a condicions i requisits que han d'acomplir els centres, serveis i establiments sanitaris assistencials; al Decret 118/1982, de 6 de maig, sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris assistencials, i també al desplegament normatiu realitzat mitjançant l’Ordre de 24 de gener de 1983, per la qual s’estableix la normativa per a la sol·licitud i l’atorgament d’autorització administrativa per a la creació, la modificació, el trasllat o el tancament de centres, serveis o establiments d’assistència hospitalària.

Així mateix, desplegant el Text únic de la Llei de l’esport, el Decret 215/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració de la Secretaria General de l'Esport i del Consell Català de l'Esport, atribueix al Consell Català de l’Esport competències en matèria d’acreditació de centres propis i seguiment de centres aliens de medicina de l'esport. És per això que es considera necessari que, addicionalment a la verificació dels requisits comuns que han de reunir els centres i serveis sanitaris, el procediment d’acreditació dels centres i serveis de medicina de l’esport inclogui un informe favorable del Consell Català de l’Esport, com a òrgan especialitzat, que valori el compliment dels requisits específics recollits a l’annex d’aquest Decret.

Així doncs, el procediment que regula el present Decret es remet al procediment general d’autorització sanitària de centres i serveis sanitaris, i estableix els requisits específics addicionals i les particularitats procedimentals associades a l’acreditació de la medicina de l’esport, en virtut del principi de simplificació i racionalitat administrativa que ha de regir l’actuació de l’Administració, d’acord amb el principi sisè de l’article 31.2. de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Atès el que disposen el citat article 50 del Text únic de la Llei de l’Esport i l’article 10.k) de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya, i en compliment del citat Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre;

Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

De conformitat amb el que estableix la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta dels consellers de la Presidència i de Salut, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Capítol I. Disposicions generals

 

Article 1

Objecte del Decret

Aquest Decret té per objecte establir el procediment d’acreditació dels centres i serveis de medicina de l’esport. L’acreditació tindrà els efectes d’autorització sanitària que determina l’article 29 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

 

Article 2

Centres i serveis de medicina de l’esport

2.1 Als efectes del que disposa aquest Decret, es consideren centres i serveis de medicina de l'esport els centres i serveis sanitaris que tenen com a objectiu el control i el seguiment d'esportistes des del punt de vista biològic i de la salut, mitjançant la realització d’estudis de les funcions orgàniques i diagnòstics i tractaments específics per a les persones que es dediquen a la pràctica esportiva, d'acord amb les prescripcions de l'article 50.1 del Text únic de la Llei de l'esport i del Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, i que hagin obtingut l’acreditació necessària.

2.2 S’estableixen tres nivells de centres i serveis de medicina de l’esport, que es classifiquen en nivell 1 (inicial), nivell 2 (avançat) i nivell 3 (preferent), i en cadascun dels quals es desenvolupen les diferents actuacions i protocols, segons preveuen els articles 3, 4 i 5 següents. Aquests nivells tenen caràcter acumulatiu, de manera que el centre o servei de nivell superior pot realitzar totes les tasques pròpies del seu nivell i dels nivells inferiors.

 

Article 3

Centres i serveis de medicina de l’esport de nivell 1 o inicial

Són aquells centres i serveis acreditats per poder estendre els certificats mèdics d’aptitud per a la pràctica esportiva, per tal d’obtenir la llicència esportiva que permeti l’exercici de l’activitat física o de l’esport a Catalunya.

 

Article 4

Centres i serveis de medicina de l’esport de nivell 2 o avançat

Són aquells centres i serveis acreditats per poder desenvolupar controls i seguiments d’esportistes d’esports de risc o especials i de màxim rendiment, dintre dels procediments de control i valoració biològica i de la salut de l’entrenament esportiu.

 

Article 5

Centres i serveis de medicina de l’esport de nivell 3 o preferent

Són aquells centres i serveis acreditats per poder desenvolupar protocols de seguiment específics de la patologia derivada de la pràctica esportiva de màxim rendiment.

 

Capítol II. Procediment d’acreditació

 

Article 6

Competència i termini de resolució

6.1 L’atorgament de l’acreditació com a centre o servei de medicina de l’esport correspon al director o directora general del departament competent en matèria d’ordenació i regulació sanitàries, d'acord amb el procediment i els requisits que fixa la normativa reguladora de l'autorització administrativa per a la creació, la modificació, el trasllat o el tancament de centres, serveis o establiments sanitaris, i els que s’estableixen a l’annex d’aquest Decret.

6.2 El termini màxim en què s’ha de notificar la resolució d’acreditació és de tres mesos, comptadors a partir de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre del departament competent en matèria de salut. Exhaurit el termini anterior sense que s'hagi notificat la resolució o s’hagi requerit l’esmena de la sol·licitud, es pot entendre desestimada la sol·licitud d'acreditació per silenci administratiu.

6.3 Contra les resolucions que posen fi al procediment d'acreditació es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera competent en matèria de salut.

 

Article 7

Sol·licitud

7.1 Les sol·licituds d’acreditació s’han de presentar a l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), mitjançant el formulari normalitzat que es pot descarregar des de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat), sens perjudici del dret de les persones interessades a presentar els documents d’acord amb el que disposa l’article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.2 A la sol·licitud cal acompanyar la documentació següent:

a) Còpia de la documentació que acrediti la identitat i, si escau, la representació de la persona sol·licitant.

b) Si la persona sol·licitant és una persona jurídica: document de constitució de la societat, estatuts i número d’identificació fiscal.

c) Documentació acreditativa de la disponibilitat jurídica dels espais on s’hagi d’ubicar el centre o servei, o autorització a l’Administració perquè ho comprovi per mitjans electrònics quan això sigui possible.

d) Projecte tècnic signat per professional competent relatiu als espais on s’hagi d’ubicar el centre o servei, en què consti el seu nom i cognoms, titulació i número de col·legiació. Aquest projecte ha d’estar compost per una memòria tècnica acreditativa del compliment de les normatives que li són d’aplicació, així com pels plànols de situació i emplaçament del centre o servei, els plànols de planta, amb la distribució on s’indiquin totes les dependències del centre o servei amb els diversos usos, les superfícies i el mobiliari i equipament corresponents, i els plànols d’instal·lacions.

e) Organigrama amb el detall de les unitats que integrin tant l’estructura organitzativa com l’oferta assistencial del centre o servei sanitari, amb identificació dels diferents responsables i la seva titulació, quan aquesta sigui requerida específicament per ocupar el lloc.

f) Declaració expressa de l’acceptació del càrrec de responsable assistencial del centre o servei de medicina de l’esport de la persona que l’ocupi, quan escaigui.

g) Certificacions de títols acadèmics o professionals del personal del centre o servei que siguin exigibles per raó de la seva oferta assistencial, així com l’acreditació de la col·legiació.

h) Documentació acreditativa del vincle professional existent entre el centre o servei i els professionals sanitaris que hi treballen.

i) Pla funcional global i de les unitats que integren el centre o servei, amb indicació del conjunt de tècniques, tecnologies i procediments que constitueixin la seva oferta assistencial.

j) Memòria descriptiva de l’equipament, material, instrumental i utillatge amb què compta el centre o servei.

k) Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin ocasionar a tercers en les instal·lacions i en el desenvolupament de les activitats sanitàries.

l) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits establers per la normativa sanitària vigent, i particularment sobre història i documentació clínica, consentiment informat, gestió de residus sanitaris, formació continuada del personal sanitari, dipòsit de medicaments, fulls de reclamació, protecció de dades, i disposició de guies assistencials basades en l’evidència científica disponible.

m) Justificant del pagament de la taxa.

7.3 L’Oficina de Gestió Empresarial ha de verificar, en el mateix moment en què es presenta la sol·licitud, que s’aporten tots els documents preceptius d’acord amb aquest article i, quan això sigui possible, ha de comprovar per mitjans telemàtics els requisits declarats per la persona titular, així com verificar el pagament de la taxa.

 

Article 8

Informe del Consell Català de l’Esport

8.1 La Direcció del Consell Català de l’Esport, a proposta de la Unitat d’Esport i Salut del Consell Català de l’Esport, ha d’emetre un informe favorable sobre les sol·licituds d’acreditació com a centre o servei de medicina de l’esport de qualsevol nivell. L’esmentat informe, que té el caràcter de determinant del contingut de la resolució del procediment, ha de valorar el compliment pel centre o servei dels requisits establerts a l’annex d’aquest Decret.

8.2 Amb aquesta finalitat, l’Oficina de Gestió Empresarial ha de trametre a la Unitat d’Esport i Salut del Consell Català de l’Esport la sol·licitud amb la documentació presentada

8.3 L’informe ha de ser emès i lliurat, juntament amb la documentació original presentada pel centre o servei, a la direcció general del departament competent en matèria d’ordenació i regulació sanitàries en el termini màxim d’un mes des de l’entrada de la sol·licitud en el registre del Consell Català de l’Esport.

 

Article 9

Vigència, renovació i revocació de les acreditacions

9.1 El termini de vigència de les acreditacions és de cinc anys comptadors des de l’endemà de la data de la resolució.

9.2 L'acreditació es pot renovar per terminis de la mateixa durada mitjançant sol·licitud del centre o servei formulada dins dels tres mesos anteriors a la finalització de la seva vigència, acompanyada d’una declaració responsable de la persona titular que reculli que s’han mantingut inalterades i es continuen complint totes les condicions i els requisits que van determinar l’atorgament inicial de l’acreditació.

Les sol·licituds de renovació s’han de presentar a l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), mitjançant el formulari normalitzat que es pot descarregar des de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat), sens perjudici del dret de les persones interessades a presentar els documents d’acord amb el que disposa l’article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

De forma prèvia a l’emissió de la resolució de renovació de l’acreditació, cal que la Direcció del Consell Català de l’Esport lliuri a la direcció general competent en matèria d’ordenació i regulació sanitàries un informe en la forma i efectes establerts a l’article 8. Amb aquesta finalitat, l’Oficina de Gestió Empresarial ha de trametre a la Unitat d’Esport i Salut del Consell Català de l’Esport la sol·licitud de renovació acompanyada de la declaració responsable.

9.3 Els centres i serveis de medicina de l’esport han de mantenir, durant la vigència de l’acreditació, les condicions que van determinar que els fos atorgada. La direcció general del departament competent en matèria d’ordenació i regulació sanitàries pot revocar l'acreditació atorgada, amb la tramitació prèvia de l'expedient corresponent, que ha d’incloure un informe del Consell Català de l’Esport, i amb audiència a l’entitat interessada, quan es constati que no es compleixen, de forma inicial o sobrevinguda, les condicions o requisits que en van determinar l’atorgament. Durant la tramitació del procediment de revocació es pot acordar la suspensió del funcionament del centre per raons sanitàries, degudament motivades, d'higiene o de seguretat per als pacients.

9.4 Els centres i serveis de medicina de l’esport han d’incorporar la perspectiva de gènere en els seguiments i els controls medicoesportius i de salut de les persones practicants d’activitats físiques per abordar les característiques i realitats morfològiques, cardiovasculars, respiratòries i motores tant de les dones com dels homes.

 

Article 10

Inscripció registral dels centres i serveis acreditats

Els centres i serveis acreditats d’acord amb aquest capítol s’inscriuen d’ofici en el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris.

 

Article 11

Modificació, trasllat i tancament

Les sol·licituds de modificació, trasllat i tancament dels centres i serveis acreditats de medicina de l’esport les ha de tramitar la direcció general del departament competent en matèria d’ordenació i regulació sanitàries d’acord amb el procediment establert per a la modificació, el trasllat o el tancament de centres, serveis o establiments sanitaris, i s’han d’inscriure d’ofici en el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris. En el cas de la modificació de centres i serveis de medicina de l’esport, és preceptiva l’emissió de l’informe que regula l’article 8, amb la tramitació que s’estableix al mateix article.

 

Capítol III. Esport adaptat

 

Article 12

Esport adaptat

A l'empara del que estableix l’article 49 del Text únic de la Llei de l'esport, i per tal de promoure el desenvolupament de l'educació física i de les activitats esportives en les persones discapacitades, el departament competent en matèria de salut i el Consell Català de l’Esport han d’actuar de forma coordinada a fi de fomentar la realització dels seguiments i els controls a què fan referència els articles 4 i 5 d'aquest Decret en els practicants d'activitats físiques adaptades.

 

 

Disposició transitòria

Única

Acreditacions anteriors

Els centres i serveis acreditats, de conformitat amb el Decret 323/1992 que ara es deroga, tenen un termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest Decret per adequar-se als requisits que s’hi estableixen. Amb aquesta finalitat, abans de l’expiració d’aquest termini hauran de presentar una sol·licitud de renovació de l‘acreditació, amb subjecció als requisits i procediment establerts en el present Decret. Si es verifica el compliment dels requisits d’aquest Decret s’emetrà una resolució d’acreditació, amb la vigència establerta a l’article 9. En cas contrari, o en cas de manca de presentació de la sol·licitud de renovació, la direcció general del departament competent en matèria d’ordenació i regulació sanitàries revocarà l’acreditació atorgada, amb audiència prèvia a la persona interessada i d’acord amb el procediment establert, que ha d’incloure un informe del Consell Català de l’Esport.

 

 

Disposició derogatòria

Queden derogades totes aquelles normes del mateix rang o inferior que s’oposin a aquest Decret i, de forma expressa:

- el Decret 323/1992, de 28 de desembre, pel qual es regula el procediment d’acreditació dels centres i serveis de medicina de l’esport;

- l’apartat 19 de l’annex del Decret 180/1994, de 13 de juliol, pel qual es modifiquen diversos procediments en matèries de la competència del Departament de Sanitat i Seguretat Social, a l’efecte de la seva adequació a les previsions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

 

Disposicions finals

Primera. Desenvolupament

Es faculta la persona titular del departament competent en matèria esportiva i la persona titular del departament competent en matèria de salut per dictar les normes i prendre les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquest Decret i, particularment, per modificar, mitjançant Ordre conjunta, el contingut del seu annex

 

Segona. Unitat d’Esport i Salut

Es modifica l’apartat b) de l’article 22 del Decret 215/2005, d’11 d’octubre, de reestructuració de la Secretaria General de l’Esport i del Consell Català de l’Esport, el qual queda redactat de la manera següent: “Emetre la proposta d’informe sobre l’acreditació i fer el seguiment dels centres i serveis de medicina de l’esport”.

 

Tercera. Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 22 de juliol de 2014

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Francesc Homs i Molist

Conseller de la Presidència

 

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut

 

 

Annex

Requisits per a l’acreditació com a centre o servei de medicina de l'esport

 

Requisits relatius al personal sanitari

Tots els centres i serveis han de disposar d’una persona en possessió del títol d'especialista en medicina de l'educació física i l'esport que exerceixi de responsable assistencial, sens perjudici de la titulació de la resta dels facultatius que també hi puguin prestar serveis, i de personal de suport en l’àmbit sanitari i administratiu.

Els centres i serveis que optin a l’acreditació de nivell avançat (nivell 2), a més, han de disposar de personal sanitari de suport en l’àmbit de la medicina de l’esport, i els que optin a l’acreditació de nivell preferent (nivell 3) han de disposar d’especialistes en cardiologia, cirurgia ortopèdica i traumatologia i d’altres especialitats afins que aportin valor afegit a l’activitat principal.

Tot el personal sanitari que presti serveis en un centre o servei de medicina de l’esport ha de tenir la formació que exigeixi en cada cas la normativa vigent i, obligatòriament, en reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica.

Requisits relatius al pla funcional del centre o servei

Tots els centres i serveis han de disposar d’un pla funcional que ha de comprendre:

En tots els centres i serveis (nivells 1, 2 i 3):

a) Model de documentació clínica (història clínica, consentiments informats, model de dictamen d’aptitud) i documentació esportiva.

b) Protocol d’exploració clínica per aparells i sistemes.

c) Protocol d’actuació en cas d’emergència cardiorespiratòria.

d) Protocol de neteja, desinfecció i esterilització, si escau.

En els centres i serveis de nivell avançat (nivell 2), addicionalment al que es requereix al nivell 1:

e) Protocol de derivació per a la realització de proves complementàries per al diagnòstic de les diverses patologies relacionades amb l’exercici de l’esport i per a l’anàlisi de mostres biològiques.

f) Conveni formalitzat amb els centres sanitaris col·laboradors autoritzats per a la realització de proves complementàries.

g) Protocol de realització de proves d’esforç màximes amb determinació de paràmetres metabòlics i respiratoris.

En els centres i serveis de nivell preferent (nivell 3), addicionalment al que es requereix als nivells 1 i 2:

h) Unitat pròpia de diagnòstic per la imatge i conveni de col·laboració formalitzat amb altres centres sanitaris autoritzats per a la realització de proves complementàries d’alta especificitat i tecnologia.

i) Capacitat de formació de professionals sanitaris en l’àmbit de la medicina de l’esport i disciplines afins, d’acord amb la normativa reguladora d’aplicació.

Requisits relatius a l’utillatge i equipament

Tots els centres o serveis de medicina de l’esport han de disposar de l’utillatge següent:

a) Electrocardiògraf de repòs.

b) Espiròmetre per realitzar proves funcionals respiratòries.

c) Equipament per realitzar mesures biomètriques

d) Aparells per a la realització de proves d'esforç mínim per a la valoració de les diferents vies metabòliques i d'adaptació general.

Els centres i serveis de nivell avançat i preferent (nivells 2 i 3) han de disposar, addicionalment a l’anterior de:

e) Aparell per a la realització de proves d’esforç màximes per a la valoració de paràmetres metabòlics i respiratoris.

Els centres i serveis de nivell preferent (nivell 3) han de disposar addicionalment a tot l’anterior de:

f) Equipament bàsic de diagnòstic per la imatge.

L'utillatge clínic i la resta de material de què disposin els centres i serveis de medicina de l’esport han de tenir la qualitat necessària per poder complir de forma adient els protocols de valoració i han d’estar degudament homologats. De tot l’equipament s’ha de disposar d’un contracte amb una empresa responsable del seu manteniment, tant preventiu com correctiu.

 

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de CEAV que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Más información