DECRET 271/2001, de 9 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris que han de complir els serveis de balneoterąpia i d'hidroterąpia.

PDF

El Decret 183/1981, de 2 de juliol, sobre normes per a condicions i requisits que han d’acomplir els centres, serveis i establiments sanitaris assistencials (DOGC nśm. 143, de 17.7.1981), en el seu article 2.e), contempla com a tals els que per la seva finalitat o per raó de les tčcniques o mitjans que utilitzen tenen aquest carącter.

Mitjanēant el Decret 262/1990, de 23 d’octubre (DOGC nśm. 1365, de 9.11.1990), es van establir els requisits tecnicosanitaris que havien de reunir els balnearis per ser autoritzats com a establiments sanitaris.

Darrerament s’ha constatat una evolució en l’oferta dels serveis dels establiments balnearis, que és cada cop més ąmplia i diversificada. En aquest procés s’adverteix un increment tant de serveis assistencials diferents als estrictament relacionats amb el termalisme com d’activitats que no tenen una funció estrictament sanitąria. Paral·lelament a aquest procés s’ha evidenciat un desenvolupament en la tipologia de terąpies que utilitzen l’aigua, independentment de les seves qualitats mineromedicinals, com a recurs sanitari, les quals es porten a terme també en establiments no balnearis.

En aquest context es considera convenient revisar la normativa reguladora de balnearis per ajustar-la a la realitat actual, i fixar els requisits tecnicosanitaris que han de complir els serveis de balneoterąpia i d’hidroterąpia, tenint en compte les condicions higienicosanitąries que s’han de garantir en les aigües de tractament de les patologies dels seus possibles usuaris i que complementen els requisits que s’exigeixen també a la resta de centres i serveis assistencials que desenvolupen la seva activitat a Catalunya.

Aquest Decret es dicta en execució de les atribucions prņpies de la Generalitat en matčria de sanitat interior, de conformitat amb el que preveuen els articles 2, 29 i 41 de la Llei 14/1986, de 25 de juliol, general de sanitat, i l’article 10.k) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitąria de Catalunya.

Per tot l’exposat, d’acord amb el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 13/1989, 14 de desembre, d’organització, procediment i rčgim jurķdic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurķdica Assessora, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i amb la deliberació prčvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Aquest Decret té per objecte establir els requisits tčcnics i les condicions sanitąries que han de complir els serveis sanitaris de balneoterąpia i d’hidroterąpia, independentment que es prestin en establiments destinats exclusivament a aquestes finalitats o integrats en balnearis o centres on es realitzen altres activitats.

Article 2

Als efectes d’aquest Decret, s’entén per:

a) Serveis de balneoterąpia, els serveis que compten amb els mitjans necessaris i adequats per a la utilització preventiva i/o terapčutica d’aigües declarades mineromedicinals.

b) Serveis d’hidroterąpia, els serveis que compten amb els mitjans necessaris i adequats per a la utilització d’aigües amb finalitat mčdica preventiva i/o terapčutica.

Article 3

3.1  Les superfķcies de tots els elements que integren la zona de tractament i els equipaments dels serveis de balneoterąpia i d’hidroterąpia han de ser de materials antilliscants i de fącil neteja i desinfecció. En la construcció d’aquests elements no es poden utilitzar materials susceptibles de constituir-se en substrat per al creixement microbią. El disseny del paviment ha de garantir que no es formin acumulacions d’aigua.

3.2  Els serveis de balneoterąpia i d’hidroterąpia, a més de les reglamentacions generals en matčria de seguretat i supressió de barreres arquitectņniques, han de complir els requisits materials i organitzatius següents:

3.2.1 Equipaments.

Equipaments generals:

a) Baranes i nanses, que són obligatņries en les zones de tractament.

b) Timbres de socors i alarmes de fącil accés per als usuaris a les zones de tractament.

Equipaments sanitaris:

a) Sala de consulta mčdica amb una localització adequada i de fącil accés que ha de comptar amb una pica pel rentat de mans.

b) Equipament bąsic per a emergčncies cardiorespiratņries.

c) Farmaciola, que ha de comptar amb les mesures de seguretat adequades, i que es trobarą sota la custņdia del metge responsable del servei.

3.2.2 Personal.

Els serveis de balneoterąpia i d’hidroterąpia han d’estar dotats, com a mķnim, del personal sanitari següent:

a) Personal mčdic. S’ha d’assegurar la presčncia fķsica, com a mķnim, d’un metge responsable dels tractaments mčdics i de l’activitat preventiva i terapčutica exercida, preferentment especialista en hidrologia, en un horari suficient per cobrir la seva activitat, que en cada cas serą valorat per l’ņrgan autoritzant. Tot tractament sanitari requerirą la prescripció facultativa prčvia corresponent.

b) Personal tčcnic i auxiliar necessari per al desenvolupament de les activitats terapčutiques prņpies.

Article 4

Els titulars dels serveis de balneoterąpia i d’hidroterąpia hauran d’identificar qualsevol aspecte de la seva activitat que sigui determinant per a garantir la higiene de les instal·lacions i els equipaments i les condicions sanitąries de les aigües. Aixķ mateix, vetllaran perquč es defineixin, es posin en prąctica, s’acompleixin i s’actualitzin sistemes eficaēos d’autocontrol dels riscos associats a aquestes activitats.

Els sistemes d’autocontrol estaran documentats i a disposició de l’autoritat sanitąria competent i constaran, com a mķnim, de:

a) Un programa de neteja i desinfecció de les instal·lacions i els equipaments, l’eficącia del qual es comprovarą, periņdicament, mitjanēant anąlisis microbiolņgiques. En aquest programa hi constarą una referčncia explķcita al control d’inhaladors i dels elements de sortida d’aigua de les boques de les aixetes, ruixadors i difusors o carxofes de les dutxes.

b) Un programa de vigiląncia de les condicions sanitąries de les aigües utilitzades en els serveis de balneoterąpia i d’hidroterąpia que permeti assegurar l’absčncia de microorganismes patņgens, especialment de Legionel·la pneumophila, i que inclogui el seguiment de microorganismes indicadors de contaminació fecal.

c) Quan sigui necessari, un programa de tractament de l’aigua utilitzada en les diferents activitats en el qual hi hauran de constar els productes o els mčtodes utilitzats per a la desinfecció, la forma d’aplicació i els controls que es realitzen per tal d’assegurar una correcta dosificació.

Els resultats i les incidčncies del sistema d’autocontrol s’han de registrar documentalment de manera que en qualsevol moment es pugui fer un seguiment retrospectiu d’aquests. Aquesta documentació estarą a disposició dels serveis d’inspecció i de l’autoritat sanitąria competent durant un termini no inferior a dos anys.

Article 5

5.1  Els serveis de balneoterąpia i d’hidroterąpia queden subjectes a:

a) L’autorització administrativa prčvia a la seva obertura o posada en funcionament.

b) La inscripció en el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de la Direcció General de Recursos Sanitaris.

c) L’obligació de comunicar, a través dels seus titulars, a la Direcció General de Recursos Sanitaris qualsevol modificació dels requisits estructurals i de funcionament, aixķ com el tancament del servei. Si de l’esmentada comunicació se’n desprčn que la modificació és substancial, l’ņrgan competent iniciarą el procediment d’autorització durant la tramitació del qual no es podrą iniciar l’exercici de la nova activitat.

d) L’obligació d’elaborar i comunicar, a través dels seus titulars, a l’Administració sanitąria les informacions i les estadķstiques sanitąries i socials que li siguin requerides.

e) El control i la inspecció del compliment de les condicions i els requisits que estableix aquest Decret i, si escau, l’aplicació del rčgim sancionador corresponent.

5.1  Els titulars dels serveis de balneoterąpia i d’hidroterąpia són responsables del compliment de les obligacions establertes a l’apartat anterior, com també de la de disposar de personal, instal·lacions, equipament i documentació necessaris per complir degudament amb els requisits establerts en aquest Decret.

Article 6

En la sol·licitud d’autorització sanitąria, que s’ha d’adreēar a la Direcció General de Recursos Sanitaris, s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Document acreditatiu de la condició del sol·licitant com a representant del titular del servei de balneoterąpia i d’hidroterąpia.

b) Justificant de la propietat de l’establiment on s’hagi d’ubicar el servei de balneoterąpia, si escau, o d’aquell altre tķtol que permeti l’śs de l’establiment per a la instal·lació del servei.

c) Memņria descriptiva de les activitats del servei de balneoterąpia i d’hidroterąpia.

d) Projecte tčcnic que comprengui:

Memņria del projecte.

Utillatge i béns d’equip.

Pląnols de la zona de tractaments, de la zona de consulta mčdica i de circulació fins a aquestes zones, signats per tčcnics habilitats i degudament visats pel col·legi professional corresponent.

e) Relació del personal sanitari, amb indicació, pel que fa al personal mčdic, de l’horari de treball.

f) Documentació relativa al sistema d’autocontrol que es desenvoluparą a l’establiment.

Article 7

7.1  Correspon al director general de Recursos Sanitaris l’atorgament de l’autorització administrativa per a l’obertura o posada en funcionament i modificació de serveis de balneoterąpia i d’hidroterąpia.

7.2  El termini per resoldre i notificar la resolució del director general de Recursos Sanitaris d’obertura i funcionament és de sis mesos a comptar des de l’endemą de la presentació de la corresponent sol·licitud a l’ņrgan competent. S’entendran estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin estat resoltes i notificades en el termini establert.

7.3  Aquesta autorització sanitąria s’entén sens perjudici de les autoritzacions i/o les intervencions que correspongui atorgar o realitzar, d’acord amb altres normes d’aplicació en funció de l’establiment on s’ubiquin els serveis.

Article 8

Els serveis de balneoterąpia i d’hidroterąpia han de mantenir les condicions exigides per a la seva autorització que resten sotmeses a la inspecció i control de l’autoritat sanitąria competent. D’ofici o a instąncia de part, el director general de Recursos Sanitaris podrą revocar l’autorització com a conseqüčncia de l’acta que s’emeti per via d’inspecció, amb la tramitació prčvia del corresponent expedient.

Article 9

9.1  Les infraccions a les disposicions d’aquest Decret són sancionables de conformitat amb el que estableix el capķtol VI del tķtol I, articles 32 a 36 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

9.2  De conformitat amb el que estableix l’article 37 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, les autoritats sanitąries podran adoptar la mesura de clausura de les instal·lacions que no comptin amb les autoritzacions preceptives prčvies, o de suspensió del seu funcionament fins que no s’esmeni el defecte o es compleixin els requisits exigits per raons de sanitat, higiene o seguretat. Aquesta mesura no tindrą carącter de sanció.

9.3  Són ņrgans competents per a la imposició de les sancions, els següents:

a) El director general de Recursos Sanitaris, en cas de multa fins a 5.000.000 de pessetes.

b) El conseller de Sanitat i Seguretat Social, en cas de multa fins a 35.000.000 de pessetes.

c) El Govern de la Generalitat, en cas de multa superior a 35.000.000 de pessetes.

Disposició addicional śnica

El que preveu aquest Decret s’entén sens perjudici de les competčncies del departament competent, pel que fa a la classificació, l’autorització d’explotació de les aigües i el control de l’aqüķfer que alimenta el balneari i el seu perķmetre de protecció, segons estableixen la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines, i el Reial decret 2857/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general per al rčgim de la mineria.

Disposicions transitņries

—1  Els serveis de balneoterąpia i d’hidroterąpia que estiguin en funcionament en el moment d’entrada en vigor del present Decret disposaran d’un perķode de sis mesos per adaptar la seva organització i les instal·lacions on es prestin els serveis a les previsions que s’hi contenen, i sol·licitar l’autorització sanitąria corresponent.

—2  Els establiments balnearis que compten amb l’autorització administrativa atorgada segons el Decret 262/1990, de 23 d’octubre, hauran d’adequar-se en un termini de tres mesos comptador des de l’entrada en vigor d’aquest Decret al que disposen els articles 3.2.1, pel que fa a l’equipament sanitari, i 4 en relació amb els autocontrols microbiolņgics de les seves aigües.

Disposició derogatņria śnica

Es deroga el Decret 262/1990, de 23 d’octubre, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris que han de complir els establiments balnearis.

Disposicions finals

—1  Es faculta el conseller de Sanitat i Seguretat Social per adoptar les mesures necessąries per a l’execució del que preveu aquest Decret.

—2  Aquest Decret entrarą en vigor l’endemą de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 9 d’octubre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Eduard Rius i Pey

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

(01.278.070)