1 CEAV -

DECRET 180/1994, de 13 de juliol, pel qual es modifiquen diversos procediments en matèries de la competència del Departament de Sanitat i Seguretat Social, a l'efecte de la seva adequació a les previsions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

PDF

PREÀMBUL

La nova regulació jurídico-administrativa que conté la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, ha introduït innovacions en diversos àmbits d’actuació, aplicables a les distintes administracions públiques. Especialment significativa és la reforma de la regulació dels actes presumptes i del termini de resolució.

La mateixa Llei preveu la necessitat d’adequar als seus preceptes les normes reguladores dels diferents procediments administratius. Aquesta adequació que, en compliment del que estableix a la disposició addicional 3, en la redacció donada pel Reial decret-llei 14/1993, de 4 d’agost, s’ha de fer en el termini de divuit mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ha de referir-se a tots els procediments administratius, independentment del rang de la norma que els reguli, amb menció específica dels efectes estimatoris o desestimatoris que la falta de resolució expressa produeixi.

La Generalitat de Catalunya ha assumit la responsabilitat d’adequar els procediments regulats per normes pròpies, i, pel que fa a les de caràcter reglamentari, ha encomanat a cadascun dels departaments que componen la seva Administració la preparació d’un Projecte de decret d’adequació dels procediments en les matèries que li corresponen.

El present Decret, preparat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, consta d’una part articulada, en què es modifiquen les normes reguladores dels procediments en matèries de la competència d’aquest Departament, classificats segons afectin matèries relatives a centres, serveis i establiments sanitaris o matèries de salut pública. Entre les normes modificades s’inclouen les reguladores dels procediments que ja varen ser objecte del Decret 100/1991, de 25 de març, pel qual es determinen els supòsits d’aplicació del silenci positiu (DOGC núm. 1445, de 22.5.1991), dictat en execució dels articles 81 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

S’inclou, també, una previsió genèrica sobre els efectes dels actes presumptes en matèria de subvencions, que en tots els casos seran desestimatoris, i sobre aquells procediments en què, per raó de la seva naturalesa, no és possible establir un termini específic de resolució, i una referència al règim de recursos aplicables.

En benefici del principi de seguretat jurídica dels administrats, s’adjunta al text articulat un annex que conté la relació sistematitzada dels procediments adequats, amb indicació dels terminis de resolució i dels efectes dels possibles actes presumptes.

Aquest Decret ha estat sotmès al tràmit d’informació pública, de conformitat amb l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per tot l’exposat, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

TÍTOL 1

Disposicions de caràcter general

Article 1

1.1 Es regulen, per tal d’adequar-los a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els procediments en matèries de la competència del Departament de Sanitat i Seguretat Social regulats per normes dictades per la Generalitat de Catalunya i en els termes que estableix el títol 2 d’aquest Decret.

1.2 S’aprova la relació sistematitzada de procediments en les matèries assenyalades en l’apartat anterior, que s’adjunta com annex d’aquest Decret, en la qual consten els terminis de resolució i els efectes estimatoris o desestimatoris dels actes presumptes que es puguin dictar.

Article 2

En els procediments de concessió de subvencions i ajuts que es tramitin pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, el termini per emetre resolució serà el que estableixi la seva normativa reguladora. Sempre que no s’hi especifiqui el contrari, transcorregut aquest termini, o subsidiàriament el de tres mesos, des de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds, sense que s’hagi dictat resolució expressa, s’entendran desestimades les sol·licituds corresponents.

Article 3

A aquells procediments que no tinguin establert un termini concret per emetre resolució, se’ls aplicarà el règim previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article 4

El règim de recursos aplicable a les resolucions dictades pel Departament de Sanitat i Seguretat Social es regirà pel que disposa el capítol 2 del títol 7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i, si escau, pel que estableixen les normes reguladores dels procediments específics.

TÍTOL 2

Normativa reguladora dels procediments en matèries de la competència del Departament de Sanitat i Seguretat Social

CAPÍTOL 1

Centres, serveis i establiments sanitaris

Article 5

5.1 Els paràgrafs de l’article 7 del Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s’estableix el procediment d’autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia (DOGC núm. 1564, de 4.3.1992), passen a ser l’apartat 1, i s’afegeix un apartat 2 amb el contingut següent:

“7.2 La resolució esmentada s’ha d’emetre en el termini màxim de tres mesos des del compliment del tràmit previst a l’article 6. En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, la sol·licitud s’entén desestimada”.

5.2 S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 3 de l’article 8 del Decret indicat en l’apartat anterior, amb el contingut següent:

“La resolució s’ha d’emetre en el termini de tres mesos des del compliment del tràmit previst a l’article 6. En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, la sol·licitud s’entén desestimada”.

5.3 Els paràgrafs de l’article 11 del Decret indicat en els apartats anteriors passen a ser l’apartat 1, i s’afegeix un apartat 2 a aquest article amb el contingut següent:

“11.2 La resolució s’ha d’emetre en el termini de tres mesos des de la complimentació del tràmit previst a l’article 10.2. En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, la sol·licitud s’entén desestimada”.

(Supòsits 1 i 2 de l’annex).

Article 6

6.1 L’apartat 3 de l’article 10 de l’Ordre de 24 de gener de 1983, per la qual s’estableix la normativa per a la sol·licitud i l’atorgament d’autorització administrativa per a la creació, la modificació, el trasllat o el tancament de centres, serveis o establiments d’assistència hospitalària (DOGC núm. 301, de 4.2.1983), queda redactat amb el contingut següent:

“10.3 Les resolucions s’han d’emetre en el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud o, si escau, des del compliment del tràmit a què es refereix l’article 8.2 de la present Ordre. En cas de manca de resolució expressa en els terminis indicats, la sol·licitud s’entén desestimada”.

6.2 S’afegeix un apartat 4 a l’article 12 de l’Ordre indicada en l’apartat 1 d’aquest article, amb el contingut següent:

“12.4 La resolució s’ha d’emetre en el termini de sis mesos. En cas de manca de resolució expressa en el termini establert, la sol·licitud s’entén estimada, sempre que s’hagi concedit prèviament autorització per a la seva creació, modificació o trasllat de manera expressa”.

(Supòsits 3, 4, 7, 10, 15 i 19 de l’annex).

Article 7

S’afegeix un tercer apartat en l’article 1 del Decret 524/1982, de 28 de desembre, pel qual es regulen les funcions del Departament de Sanitat i Seguretat Social relatives a les entitats d’assegurança lliure d’assistència mèdico-farmacèutica (DOGC núm. 306, de 23.2.1983), amb el contingut literal següent:

“1.3 La resolució s’ha d’emetre en el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud. En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, la sol·licitud s’entén estimada”.

(Supòsit 5 de l’annex).

Article 8

S’afegeix un segon apartat a l’article 4 de l’Ordre de 8 de febrer de 1983, per la qual es regula la inscripció en el Cens-registre d’entitats d’assegurança lliure d’assistència mèdico-farmacèutica (DOGC núm. 312, 16.3.1983), amb el contingut següent: “4.2 Si transcorre el termini de tres mesos a què es fa referència en el paràgraf anterior sense que s’hagi dictat la resolució, la sol·licitud s’entén estimada”.

(Supòsit 6 de l’annex).

Article 9

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 9 de l’Ordre de 16 d’agost de 1984, per la qual es modifica la de 2 de gener de 1984, d’autorització de centres sanitaris extractors i trasplantadors d’òrgans humans (DOGC núm. 462, de 22.8.1984), amb el contingut següent: “9.1 La resolució s’ha d’emetre en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, la sol·licitud s’entén desestimada”.

(Supòsit 8 de l’annex).

Article 10

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat primer de l’article 10 de l’Ordre de 10 de juny de 1986, per la qual es regulen els dipòsits de medicaments en els centres hospitalaris (DOGC núm. 709, de 4.7.1986), amb el contingut següent:

“La resolució s’ha d’emetre en el termini de tres mesos des de l’emissió de l’informe per part del col·legi de farmacèutics respectiu.En cas que transcorrin tres mesos des del compliment del tràmit precitat sense que s’hagi dictat la resolució, la sol·licitud s’entén estimada”.

(Supòsit 9 de l’annex).

Article 11

Es dóna una nova redacció a l’article 4 de l’Ordre de 4 de febrer de 1987, sobre acreditació de centres i serveis d’orientació i planificació familiar (DOGC núm. 803, de 13.2.1987), amb el contingut següent: “-4 Pel que fa a l’obtenció i la renovació dels certificats d’acreditació, així com a la seva sol·licitud, durada i retirada, caldrà atenir-se al que determina l’Ordre de 10 de juliol de 1991, per la qual es regula l’acreditació dels centres hospitalaris (DOGC núm. 1477, de 7.8.1991)”.

(Supòsit 11 de l’annex).

Article 12

Es dóna una nova redacció a l’apartat 7 de l’article 7 del Decret 182/1990, de 3 de juliol, pel qual es regula el transport sanitari en l’àmbit territorial de Catalunya i s’estableixen els requisits tècnics i les condicions mínimes que han de complir les ambulàncies per a la seva autorització com a servei sanitari assistencial (DOGC núm. 1326, de 3.8.1990), amb el contingut següent: “7.7 Vista la documentació presentada, i un cop s’hagi procedit a la comprovació del compliment de les condicions i els requisits tècnico-sanitaris que estableix l’annex d’aquest Decret, l’òrgan administratiu competent resoldrà sobre l’atorgament o la denegació de la certificació sol·licitada en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, la sol·licitud s’entén desestimada”.

(Supòsit 12 de l’annex).

Article 13

El paràgraf contingut en l’article 6 del Decret 262/1990, de 23 d’octubre, pel qual s’estableixen els requisits tècnico-sanitaris que han de complir els establiments balnearis (DOGC núm. 1365, de 9.11.1990), passa a ser l’apartat 1 i s’afegeix un apartat 2, amb el contingut següent:

“6.2 La resolució s’ha d’emetre en el termini de tres mesos comptadors des de la presentació de la sol·licitud. En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, la sol·licitud s’entén desestimada”.

(Supòsit 13 de l’annex).

Article 14

S’afegeix un segon paràgraf en l’apartat 4 de l’article 7 de l’Ordre de 20 de febrer de 1991, reguladora dels tractaments que preveu el Reial decret 75/1990, de 19 de gener (DOGC núm. 1414, de 4.3.1991), amb el contingut següent:

“La resolució esmentada s’ha d’emetre en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, la sol·licitud s’entén desestimada”.

(Supòsit 14 de l’annex).

Article 15

Es dóna una nova redacció a l’apartat 5 de l’article 3 de l’Ordre de 10 de juliol de 1991, per la qual es regula l’acreditació dels centres hospitalaris, amb el contingut següent:

“3.5 A continuació, el director general de Recursos Sanitaris atorgarà o denegarà el certificat d’acreditació sol·licitat en el termini de tres mesos a comptar des del compliment del tràmit d’audiència previst en l’apartat 3 d’aquest article. En el cas que el certificat indicat no sigui emès en el termini indicat s’entén denegat”.

(Supòsit 16 de l’annex).

Article 16

S’afegeix un segon paràgraf en l’apartat 1 de l’article 1 de l’Ordre de 26 d’octubre de 1992, d’acreditació dels comitès ètics d’investigació clínica (DOGC núm. 1671, 18.11.92), amb el contingut següent: “La resolució s’ha d’emetre en el termini de tres mesos comptadors des de la presentació de la sol·licitud. En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, la sol·licitud s’entén estimada”.

(Supòsit 17 de l’annex).

Article 17

S’afegeix un tercer paràgraf en l’article 2 de l’Ordre de 17 de novembre de 1992, per la qual es regula l’acreditació dels centres i establiments sanitaris on es realitzin pràctiques d’avortament en els supòsits a què es refereix la Llei orgànica 9/1985, de 5 de juliol, de reforma del Codi penal (DOGC núm. 1682, 14.12.1992), amb el contingut següent:

“La resolució esmentada s’ha d’emetre en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, la sol·licitud s’entén desestimada”.

(Supòsit 18 de l’annex).

CAPÍTOL 2

Salut pública

Article 18

18.1 S’afegeix un tercer apartat en l’article 4 del Decret 250/1987, de 7 de juliol, pel qual s’aproven normes de policia sanitàrio-mortuòria (DOGC núm. 878, 17.8.1987), amb el contingut següent:

“4.3 La resolució que posa fi als expedients als quals es fa referència als apartats precedents s’ha d’emetre en el termini de tres mesos des del seu inici. En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, la sol·licitud s’entén desestimada”.

18.2 S’afegeix un segon apartat en l’article 5 del Decret indicat en l’apartat precedent, amb el contingut següent:

“5.2 Les resolucions previstes en l’apartat anterior s’han d’emetre en el termini de sis mesos des de la iniciació de l’expedient. En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, la sol·licitud s’entén desestimada”.

(Supòsits 20 i 21 de l’annex).

Article 19

Es dóna una nova redacció a l’apartat 1 de l’article 7 del Decret 42/1981, de 16 de febrer, sobre construccions de cementiris (DOGC núm. 113, de 25.2.1981), amb el contingut següent:

“7.1 Acabades les obres de nova construcció, ampliació o reforma dels cementiris municipals, els ajuntaments ho comunicaran a la delegació territorial corresponent del Departament de Sanitat i Seguretat Social, la qual comprovarà si s’han observat les condicions del projecte i de l’autorització i les altres normes sanitàries d’aplicació al cas. Realitzada aquesta comprovació, la delegació esmentada donarà el permís d’obertura, si escau, en el termini de tres mesos a comptar des de la comunicació de l’ajuntament. En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, el permís s’entén concedit”.

(Supòsit 22 de l’annex).

Article 20

S’afegeix un apartat 3 a l’article 2 de l’Ordre de 27 de novembre de 1989, per la qual s’estableixen els mecanismes de control i seguiment de l’ús de la vacuna contra l’hepatitis B i es determinen els grups de risc elevat de patir la malaltia (DOGC núm. 1240, de 10.1.1990), amb el contingut següent:

“2.3 La resolució d’autorització s’ha d’emetre en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, la sol·licitud s’entén desestimada”.

(Supòsit 23 de l’annex).

Article 21

S’afegeix un apartat 4 a l’article 4 de l’Ordre de 15 de desembre de 1983, per la qual es regula la distribució d’aigües potables de consum públic mitjançant contenidors, tancs i cisternes mòbils (DOGC núm. 398, de 13.1.1984), amb el contingut següent:

“4.4 La resolució d’autorització s’ha d’emetre en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. En cas de manca de resolució en el termini indicat l’autorització s’entendrà concedida”.

(Supòsit 24 de l’annex).

Article 22

Les sol·licituds d’autorització i d’inscripció al Registre a què es refereix la Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris, han de ser resoltes en el termini de sis mesos des de la seva presentació. En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, les sol·licituds esmentades s’entenen estimades.

(Supòsit 25 de l’annex).

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret es regiran pel que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, a la seva disposició transitòria 2.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogats els supòsits 4, 52, 53 i 76 de l’annex 1 i el supòsit 4 de l’annex 2 del Decret 100/1991, de 25 de març, pel qual es determinen els supòsits d’aplicació del silenci positiu.

ANNEXOS

Relació sistematitzada de procediments

A

Centres, serveis i establiments sanitaris

- 1 Matèria: oficines de farmàcia (article 5).

Actuació administrativa: autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.

Disposició: Decret 12/1992, de 20 de gener, pel qual s’autoritza el conseller de Sanitat i Seguretat Social per delegar l’exercici de la competència d’autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia, com també l’establiment dels seus torns de guàrdia, vacances i horaris d’atenció al públic, en els col·legis de farmacèutics; Ordre de 23 de gener de 1992, per la qual es fa efectiva la delegació que preveu el Decret 12/1992, de 20 de gener, en favor dels col·legis de farmacèutics de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona; Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s’estableix el procediment d’autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.

Publicació: DOGC núm. 1549, de 31.1.1992; DOGC núm. 1549, de 31.1.1992; DOGC núm. 1564, de 4.3.1992.

Termini: 3 mesos des del compliment dels tràmits previstos en l’article 6 del Decret 40/1992, de 17 de febrer.

Efectes: desestimatoris.

Òrgans afectats: conseller de Sanitat i Seguretat Social i col·legis de farmacèutics.

- 2 Matèria: oficines de farmàcia (article 5).

Actuació administrativa: emissió de les actes d’obertura o funcionament o de canvi de titularitat o cotitularitat d’oficines de farmàcia.

Disposició: Decret 12/1992, de 20 de gener, pel qual s’autoritza el conseller de Sanitat i Seguretat Social per delegar l’exercici de la competència d’autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia, com també l’establiment dels seus torns de guàrdia, vacances i horaris d’atenció al públic, en els col·legis de farmacèutics; Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s’estableix el procediment d’autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.

Publicació: DOGC núm. 1549, de 31.1.1992; DOGC núm. 1564, de 4.3.1992.

Termini: 3 mesos des de la complimentació del tràmit previst a l’article 10.2 del Decret 40/1992, de 17 de febrer.

Efectes: desestimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 3 Matèria: centres, serveis i establiments sanitaris (article 6).

Actuació administrativa: autorització per a la creació, modificació, trasllat o tancament de centres, serveis i establiments d’assistència sanitària.

Disposició: Ordre de 24 de gener de 1983, per la qual s’estableix la normativa per a la sol·licitud i l’atorgament d’autorització administrativa per a la creació, la modificació, el trasllat o el tancament de centres, serveis i establiments d’assistència hospitalària. Publicació: DOGC núm. 301, de 4.2.1983.

Termini: 6 mesos.

Efectes: desestimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 4 Matèria: centres, serveis i establiments sanitaris (article 6).

Actuació administrativa: autorització d’obertura i funcionament dels centres, serveis i establiments sanitaris assistencials compresos en les lletres a) i b) de l’article 2 del Decret 183/1981, de 2 de juliol, de regulació de les condicions i requisits que han de complir els centres, serveis i establiments sanitaris assistencials, sempre que hagin obtingut prèviament autorització per a la seva creació, modificació o trasllat de manera expressa.

Disposició: Decret 183/1981, de 2 de juliol, sobre normes per a condicions i requisits que ha d’acomplir els centres, serveis i establiments sanitaris assistencials i l’Ordre de 24 de gener de 1983, per la qual s’estableix la normativa per a la sol·licitud i l’atorgament d’autorització administrativa per a la creació, la modificació, el trasllat o el tancament de centres, serveis o establiments d’assistència hospitalària.

Publicació: DOGC núm. 143, de 17.7.1981; DOGC núm. 301, de 4.2.1983.

Termini: 6 mesos.

Efectes: estimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 5 Matèria: entitats d’assegurança lliure d’assistència mèdico-farmacèutica (article 7).

Actuació administrativa: autorització per a la creació i supressió de les entitats d’assegurança lliure d’assistència mèdico-farmacèutica, com també la modificació, fusió i adaptació d’aquestes entitats.

Disposició: Decret 524/1982, de 28 de desembre, pel qual es regulen les funcions del Departament de Sanitat i Seguretat Social relatives a les entitats d’assegurança lliure d’assistència mèdico-farmacèutica.

Publicació: DOGC núm. 306, de 23.2.1983.

Termini: 6 mesos.

Efectes: estimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 6 Matèria: entitats d’assegurança lliure mèdico-farmacèutica (article 8).

Actuació administrativa: autorització d’inscripció en el Cens-registre d’entitats d’assegurança lliure d’assistència mèdico-farmacèutica.

Disposició: Ordre de 8 de febrer de 1983, per la qual es regula la inscripció en el Cens-registre d’entitats d’assegurança lliure d’assistència mèdico-farmacèutica.

Publicació: DOGC núm. 312, de 16.3.1983.

Termini: 3 mesos.

Efectes: estimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 7 Matèria: centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió dels permisos de conduir (article 6).

Actuació administrativa: autorització de centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió dels permisos de conduir.

Disposició: Ordre de 22 d’abril de 1983, sobre autorització de centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió dels permisos de conduir.

Publicació: DOGC núm. 326, de 6.5.1983.

Termini: 6 mesos.

Efectes: desestimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 8 Matèria: centres sanitaris extractors i trasplantadors d’òrgans humans (article 9).

Actuació administrativa: autorització de centres sanitaris extractors i trasplantadors d’òrgans humans.

Disposició: Ordre de 16 d’agost de 1984, per la qual es modifica la de 2 de gener de 1984, d’autorització de centres sanitaris extractors i trasplantadors d’òrgans humans.

Publicació: DOGC núm. 462, de 22.8.1984.

Termini: 3 mesos.

Efectes: desestimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 9 Matèria: dipòsits de medicaments (article 10).

Actuació administrativa: autorització de dipòsits de medicaments en els centres hospitalaris.

Disposició: Ordre de 10 de juny de 1986, per la qual es regulen els dipòsits de medicaments en els centres hospitalaris.

Publicació: DOGC núm. 709, de 4.7.1986.

Termini: 3 mesos des de l’emissió de l’informe del col·legi de farmacèutics corresponent.

Efectes: estimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 10 Matèria: centres i serveis d’orientació i planificació familiar (article 6).

Actuació administrativa: autorització de centres i serveis d’orientació i planificació familiar.

Disposició: Ordre de 15 de gener de 1987, sobre autorització de centres i serveis d’orientació i planificació familiar.

Publicació: DOGC núm. 795, de 26.1.1987.

Termini: 6 mesos.

Efectes: desestimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 11 Matèria: centres i serveis d’orientació i planificació familiar (article 11).

Actuació administrativa: acreditació de centres i serveis d’orientació i planificació familiar.

Disposició: Ordre de 4 de febrer de 1987, sobre acreditació de centres i serveis d’orientació i planificació familiar.

Publicació: DOGC núm. 803, de 13.2.1987.

Termini: 3 mesos.

Efectes: desestimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 12 Matèria: transport sanitari (article 12).

Actuació administrativa: emissió de certificació sanitària per a ambulàncies com a requisit previ a l’autorització de transport sanitari.

Disposició: Decret 182/1990, de 3 de juliol, pel qual es regula el transport sanitari en l’àmbit territorial de Catalunya i s’estableixen els requisits tècnics i les condicions mínimes que han de complir les ambulàncies per a la seva actuació com a servei sanitari assistencial, modificat pel Decret 40/1994, de 8 de febrer.

Publicació: DOGC núm. 1326, de 3.8.1990; DOGC núm. 1.869, de 7.3.1994.

Termini: 3 mesos.

Efectes: desestimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 13 Matèria: establiments balnearis (article 13).

Actuació administrativa: autorització sanitària per a la creació, modificació o tancament d’establiments balnearis.

Disposició: Decret 262/1990, de 23 d’octubre, pel qual s’estableixen els requisits tècnico-sanitaris que han de complir els establiments balnearis.

Publicació: DOGC núm. 1365, de 9.11.1990.

Termini: 3 mesos.

Efectes: desestimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 14 Matèria: centres, establiments i serveis sanitaris/tractament amb opiacis (article 14).

Actuació administrativa: autorització dels tractaments que preveu el Reial decret 75/1990, de 19 de gener.

Disposició: Ordre de 20 de febrer de 1991, reguladora dels tractaments que preveu el Reial decret 75/1990, de 19 de gener.

Publicació: DOGC núm. 1414, de 4.3.1991.

Termini: 3 mesos.

Efectes: desestimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 15 Matèria: centres i serveis assistencials/reproducció assistida (article 6).

Actuació administrativa: autorització administrativa de centres i serveis que realitzin tècniques de reproducció assistida.

Disposició: Decret 123/1991, de 22 de maig, sobre autorització administrativa de centres i serveis que realitzin tècniques de reproducció assistida.

Publicació: DOGC núm. 1452, de 7.6.1991.

Termini: 6 mesos.

Efectes: desestimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 16 Matèria: acreditació de centres hospitalaris (article 15).

Actuació administrativa: atorgament del certificat d’acreditació de centres hospitalaris.

Disposició: Ordre de 10 de juliol de 1991, per la qual es regula l’acreditació dels centres hospitalaris.

Publicació: DOGC núm. 1477, de 7.8.1991.

Termini: 3 mesos des de la complimentació del tràmit d’audiència previst a l’article 3.3 de l’Ordre.

Efectes: desestimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 17 Matèria: comitès ètics d’investigació clínica (article 16).

Actuació administrativa: atorgament de l’acreditació dels comitès ètics d’investigació clínica de tots els centres, serveis i establiments sanitaris de Catalunya.

Disposició: Ordre de 26 d’octubre de 1992, d’acreditació dels comitès ètics d’investigació clínica.

Publicació: DOGC núm. 1671, de 18.11.1992.

Termini: 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud d’acreditació degudament complimentada.

Efectes: estimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 18 Matèria: centres i establiments sanitaris/pràctiques d’avortament (article 17).

Actuació administrativa: acreditació dels centres i establiments sanitaris on es realitzin pràctiques d’avortament.

Disposició: Ordre de 17 de novembre de 1992, per la qual es regula l’acreditació dels centres i establiments sanitaris on es realitzin pràctiques d’avortament en els supòsits a què es refereix la Llei orgànica 9/1985, de 5 de juliol, de reforma del Codi penal.

Publicació: DOGC núm. 1682, de 14.12.1992.

Termini: 3 mesos.

Efectes: desestimatoris.

Direcció General afectada: Recursos Sanitaris.

- 19 [No vigent]

Afectacions
Altres versions d'aquest precepte

B

Salut pública

- 20 Matèria: cementiris (article 18).

Actuació administrativa: aprovació definitiva dels projectes de construcció, ampliació i reforma de cementiris.

Disposició: Decret 250/1987, de 7 de juliol, pel qual s’aproven normes de la policia sanitària-mortuòria; Decret 42/1981, de 16 de febrer, sobre construccions en cementiris.

Publicació: DOGC núm. 878, de 17.8.1987; DOGC núm. 113, de 25.2.1981.

Termini: 3 mesos.

Efectes: desestimatoris.

Òrgan afectat: Direcció General de Salut Pública i delegacions territorials.

- 21 Matèria: cementiris (article 18).

Actuació administrativa: aprovació definitiva dels projectes de construcció, ampliació i reforma de cementiris de caràcter excepcional.

Disposició: Decret 250/1987, de 7 de juliol, pel qual s’aproven normes de la policia sanitària-mortuòria; Decret 42/1981, de 16 de febrer, sobre construccions en cementiris.

Publicació: DOGC núm. 878, de 17.8.1987; DOGC núm. 113, de 25.2.1981.

Termini: 6 mesos.

Efectes: desestimatoris.

Òrgan afectat: Direcció General de Salut Pública i delegacions territorials.

- 22 Matèria: cementiris (article 19).

Actuació administrativa: atorgament del permís d’obertura de cementiris.

Disposició: Decret 42/1981, de 16 de febrer, sobre construccions en cementiris.

Publicació: DOGC núm. 113, de 25.2.1981.

Termini: 3 mesos des de la comunicació de l’Ajuntament de la finalització de les obres.

Efectes: estimatoris.

Òrgan afectat: delegacions territorials.

- 23 Matèria: laboratoris (article 20).

Actuació administrativa: autorització de laboratoris que podran realitzar les proves serològiques prèvies a la prescripció i dispensació de la vacuna contra l’hepatitis B.

Disposició: Ordre de 27 de novembre de 1989, per la qual s’estableixen els mecanismes de control i seguiment de l’ús de la vacuna contra l’hepatitis B i es determinen els grups de risc elevat de patir la malaltia.

Publicació: DOGC núm. 1240, de 10.1.1990.

Termini: 3 mesos.

Efectes: desestimatoris.

Direcció General afectada: Salut Pública.

- 24 Matèria: transport d’aigua (article 21).

Actuació administrativa: autorització dels contenidors, tancs i cisternes mòbils destinats al transport d’aigua.

Disposició: Ordre de 15 de desembre de 1983, per la qual es regula la distribució d’aigües potables de consum públic mitjançant contenidors, tancs i cisternes mòbils.

Publicació: DOGC núm. 398, de 13.1.1984.

Termini: 3 mesos.

Efectes: estimatoris.

Direcció General afectada: Salut Pública.

- 25 Matèria: alimentació (article 22).

Actuació administrativa: autoritzacions i inscripcions en el Registre, previstes a la Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris.

Disposició: Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris.

Publicació: DOGC núm. 347, de 22.7.1983.

Termini: 6 mesos.

Efectes: estimatoris.

Direcció General afectada: Salut Pública.

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de CEAV que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Más información