1 CEAV -

DECRET 81/1991, de 25 de març, pel qual s'estableixen els requisits que han de reunir les empreses dedicades a l'organització d'activitats esportives d'esbarjo i turístiques d'aventura.

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 235/1994.

L'increment de la pràctica d'activitats esportives d'esbarjo i turístiques d'aventura que tenen com escenari la mateixa naturalesa ha comportat una ampliació de l'oferta turística en determinades comarques de Catalunya, fet que ha ocasionat un augment considerable de visitants interessats en aquests tipus d'activitats.

Davant l'increment creixent d'aquestes activitats es considera necessari establir una sèrie de mesures a exigir a les entitats que les promoguin, amb la finalitat d'incrementar el nivell i les garanties de seguretat en la pràctica d'aquests tipus d'activitats.

D'altra banda, aquest Decret incorpora altres mesures orientades directament a protegir els drets i els interessos econòmics dels usuaris que practiquin aquestes activitats.

A proposta del conseller de Comerç, Consum i Turisme i d'acord amb el Govern, Decreto:

Article 1

1.1 Es consideren activitats esportives d'esbarjo i turístiques d'aventura aquelles que es practiquen servint-se bàsicament dels recursos que ofereix la mateixa naturalesa en el medi en què es desenvolupen i a les quals els és inherent el factor risc.

1.2 Als efectes del que disposa l'apartat anterior s'establirà, per ordre del conseller de Comerç, Consum i Turisme, la relació d'activitats a les quals serà aplicable el present Decret.

1.3 Aquestes activitats no podran realitzar-se sense l'autorització corresponent en aquells espais naturals d'especial protecció on, d'acord amb la normativa específica, estiguin prohibides o limitades.

Article 2

Les persones físiques o jurídiques que a l'àmbit de Catalunya organitzin de forma empresarial la pràctica de les activitats a què fa referència l'article anterior han de complir els requisits següents:

a) Estar donats d'alta del corresponent epígraf de la llicència fiscal i al corrent de pagament.
b) Disposar de la llicència municipal corresponent.
c) Disposar de tècnics d'activitat a la natura -tècnics d'esports base (TEB)- amb coneixements específics o adequats en funció de l'activitat de què es tracti, homologats per l'Escola Catalana de l'Esport, per tal que actuïn de monitors.
d) Disposar d'una pòlissa d'assegurances que cobreixi de forma suficient el risc d'accident de les persones que practiquen les activitats esmentades.

Article 3

Les empreses que es dediquen a promoure i a dur a terme la pràctica d'activitats definides a l'article 1 han d'estar inscrites en el Registre general d'empreses i activitats turístiques de Catalunya.

Article 4

La sol·licitud d'inscripció es formularà mitjançant instància adreçada al director general de Turisme, la qual s'ha de presentar al corresponent servei territorial del Departament de Comerç, Consum i Turisme, en la qual hi han de constar les dades següents:

a) Nom i cognoms, domicili, NIF del sol·licitant i nom comercial amb el qual du a terme la seva activitat. En el cas de ser una persona jurídica caldrà acreditar, a més,  les dades de registre de la societat.
b) Còpia dels documents que acreditin el punt anterior.
c) Pòlissa d'assegurances que cobreixi, de forma suficient, els possibles riscs d'accidents dels que practiquen les activitats esportives d'aventura.
d) Còpia de l'autorització de navegació atorgada per l'organisme competent, en els casos en què l'activitat d'aventura es desenvolupi en aigües de domini públic i quan estigui relacionada amb la navegació aèria.
e) Còpia del darrer rebut de la llicència fiscal.
f) Relació del nombre de tècnics, guies i personal al servei de les instal·lacions i de les activitats, i la seva qualificació, si s'escau.

El director general de Turisme resoldrà la sol·licitud en el termini d'un mes des de la seva presentació. S'entén desestimada la sol·licitud si no s'ha dictat resolució expressa en el termini de tres mesos a comptar de la seva presentació.

Article 5

5.1 Les empreses que es dediquin a la pràctica de les activitats esportives d'esbarjo i turístiques d'aventura han de disposar d'un llibre d'inspecció i de fulls de reclamacions a disposició dels clients.

5.2 Aquestes empreses han de donar publicitat de la tarifa de preus de les activitats que ofereixen. Els preus han d'incloure tota mena d'impostos, i fer esment explícit i diferenciat de la part que correspongui a cada concepte.

Article 6

6.1 Les empreses facilitaran un nombre suficient de tècnics o persones amb coneixements específics per assessorar i acompanyar els grups organitzats que vulguin practicar les activitats definides a l'article 1, sens perjudici del que estableix l'article 2.c) d'aquest Decret.

6.2 Els monitors o persones amb coneixements específics de les activitats que es practiquin han de disposar del títol corresponent que els acrediti, si s'escau, i, en tot cas, del títol de socorrista o de primers auxilis.

6.3 Els monitors, quan acompanyin grups organitzats, han de portar farmaciola de primers auxilis i un aparell de comunicació per mantenir connexió directa amb els responsables de l'empresa amb la finalitat de donar el corresponent avís en cas d'accident o per qualsevol altre necessitat.

Article 7

Els equips i el material que les empreses posin a disposició d'aquells que practiquin les activitats físico-esportives d'aventura han d'estar homologats pels organismes competents, segons l'activitat, i reunir les condicions de seguretat i garantia necessàries per a l'ús a què estigui destinat. Les empreses són responsables de mantenir en condicions d'ús adequat els equips i el material.

Article 8

Els usuaris d'aquestes activitats han d'estar degudament informats, abans de la seva pràctica, de les qüestions següents:

Itinerari o trajecte a recórrer.
Mesures de seguretat previstes.
Coneixement i dificultats que implica l'activitat i comportament adequat en cas de perill.
Informació sobre la necessitat de preservar l'entorn.
Existència d'una pòlissa d'assegurances.
Informació dels preus.
Existència de fulls de reclamació a la seva disposició.

Article 9

En cas que les empreses a les quals es refereix el present Decret disposin d'instal·lacions en les quals ofereixin altres tipus de serveis, aquestes han de reunir els requisits legalment establerts en funció del tipus de servei o establiment de què es tracti.

Article 10

Sens perjudici del que estableix la present normativa, quan alguna de les activitats a què fa referència estigui assumida per alguna federació esportiva catalana, la seva pràctica es realitzarà d'acord amb les normes i els programes que tingui aprovada la federació corresponent.

Article 11

Les infraccions que es cometin contra el que disposa aquest Decret donarà lloc a la corresponent responsabilitat administrativa, que serà sancionada de conformitat amb el que disposa la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris.

Disposicions finals

- 1 La present disposició entrarà en vigor als dos mesos de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
- 2 Es faculta el conseller de Comerç, Consum i Turisme per dictar les normes necessàries per al desplegament, l'eficàcia i l'execució del present Decret.

Barcelona, 25 de març de 1991

Jordi Pujol,
President de la Generalitat de Catalunya.

Lluís Alegre i Selga,
Conseller de Comerç, Consum i Turisme.

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de CEAV que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Más información